Curs de pregătire psihopedagogică și metodică

Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare organizează cursuri în cadrul programului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori absolvenți de școli postliceale / colegii din învățământul terțiar non-universitar / școli de maiștri în domeniu

 

Luni, 20.01.2020 la ora 14:00 în clădirea A, cabinetul metodic (sala nr.13), va avea loc întâlnirea cursanților înscriși la cursurile modului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori.

 

Activitățile se vor derula pentru organizarea programului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori absolvenți de școli postliceale / colegii din învățământul terțiar non-universitar / școli de maiștri în domeniu, care nu au dobândit definitivarea în învățământ și urmăresc certificarea competențelor psihopedagogice pentru profesia didactică. Activitățile se desfășoară în regim cu taxă. Taxa se stabilește în consiliul de administrație al unității de învățământ, conform art. 6 și 7 din Normele metodologice stabilite în Anexa 1 a OMECS nr. 5286 / 23.09.2015.

 

La programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori se pot înscrie:

 • absolvenți ai școlilor postliceale / colegiilor din învățământul terțiar non-universitar / școlilor de maiștri în domeniu, încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar
 • absolvenți ai școlilor postliceale / colegiilor din învățământul terțiar non-universitar / școlilor de maiștri în domeniu, care urmează să fie încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar

 

Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică și metodică se face pe baza unuia dintre următoarele documente:

 • certificat de calificare nivel 5 cu suplimentul descriptiv al certificatului sau certificat de calificare nivel 3 avansat pentru cei care au absolvit studiile anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare
 • certificat de revalorizare a competențelor profesionale
 • diplomă de bacalaureat și certificat de absolvire
 • diplomă de bacalaureat și diplomă de absolvire
 • adeverință că urmează cursurile unei școli postliceale / școli de maiștri precum și certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), carte de identitate.

 

Programul se derulează în vacanțele școlare și în zilele libere (sâmbăta și duminica) conform orarului, și în conformitate cu art. 5 din Normele metodologice stabilite în Anexa 1 a OMECS nr. 5286 / 23.09.2015. (Calendar)

 

În conformitate cu planul de învățământ pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică, curriculum este structurat după cum urmează:

 1. discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală
  • Pedagogie școlară – 36 ore, din care 18 ore de curs și 18 ore de seminar
  • Psihologie generală, elemente de psihologia vârstelor și psihologia învățării – 36 ore, din care 18 ore de curs și 18 ore de seminar
  • Managementul clasei de elevi– 18 ore, din care 9 ore de curs și 9 ore de seminar
 2. discipline de pregătire didactică și practică de specialitate
  • Metodica predării specialității <– 54 ore, din care 18 ore de curs și 36 ore de seminar
  • Instruire asistată de calculator – 18 ore, din care 9 ore de curs și 9 ore de seminar
  • Practică pedagogică – 40 ore repartizate în 10 săptămâni (3 ore de asistență și o oră de predare / săptămână)
   Participarea la activitățile de practică pedagogică este obligatorie pentru cursanții care nu sunt încadrați în sistemul de învățământ. Pentru cursanții încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar practica pedagogică se consideră realizată, urmând ca aceștia să susțină doar lecțiile de probă și lecția finală

 

Evaluarea se face în conformitate cu art. 15 din Normele metodologice stabilite în Anexa 1 a OMECS nr. 5286 / 23.09.2015, prin examen de certificare a programului de pregătire psihopedagogică și metodică și constă în următoarele probe:

 1. Probă scrisă pentru disciplina Psihologie generală, elemente de psihologia vârstelor și psihologia învățării
 2. Probă scrisă pentru disciplina Pedagogie școlară
 3. Probă practică la Metodica predării specialității, care constă în prezentarea portofoliului programului de formare
 4. Proba Practica pedagogică, care constă în susținerea și autoevaluarea unei lecții finale

 

Media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele 4 probe. Nota minimă de promovare a probelor scrise este 5 (cinci). Nota minimă de promovare a probelor practice este 7 (șapte). Fiecare probă de examen poate fi susținută de maximum două ori. În caz de nepromovare a unei probe în două sesiuni organizate în același an școlar, cursantul se poate reînscrie o singură dată pentru parcurgerea unui nou program de pregătire psihopedagogică și metodică în anul școlar următor, numai în regim cu taxă.

 

Absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică se finalizează cu obținerea certificatului de pregătire psihopedagogică.

 

Absolvenții școlilor postliceale sau de maiștri care finalizează cu certificat programul de pregătire psihopedagogică și metodică dobândesc dreptul de a fi încadrați în funcția didactică de maistru instructor, pe catedre de pregătire – instruire practică în învățământul profesional, liceal și postliceal, precum și dreptul de a susține examenul național de definitivare în învățământ, respectiv examenele de acordare a gradelor didactice II și I în condițiile legii.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la secretariatul colegiului.

Director,

Sibian Simona-Maria